1.
Gunthert A, Kirchner T, Ozdoba M-M, Herausgeber. Nouveaux médias: mythes et expérimentations dans les arts [Internet]. Heidelberg: arthistoricum.net-ART-Books; 2021 [zitiert 5. Dezember 2023]. (Passages online). Verfügbar unter: https://books.ub.uni-heidelberg.de/arthistoricum/catalog/book/825