Valiakos, Ilias: Das Dynameron des Nikolaos Myrepsos: Erstedition, Heidelberg: Propylaeum, 2019. https://doi.org/10.11588/propylaeum.455