Valiakos, Ilias. Das Dynameron Des Nikolaos Myrepsos: Erstedition. Propylaeum, 2019, https://doi.org/10.11588/propylaeum.455.